služby

KOMPLEXNÁ SPRÁVA BYTOVÝCH DOMOV

PROFESIONÁLNY A TRANSPARENTNÝ BALÍK SLUŽIEB PRE VÁŠ BYTOVÝ DOM

S ALTRO dostanete komplexnú správu Vášho bytového domu v jednom balíku služieb. Máme viac ako 15 ročné skúsenosti v odbore a sme pripravený hájiť Vaše záujmi, vždy keď to bude potrebné. Transparentný účet Vašej nehnuteľnosti, Intuitívne a prehľadné tlačivá, pružná komunikácia sú v ALTRO samozrejmosťou.

Technická správa domov a bytov

Technická správa domov a bytov zahŕňa nasledovné činnosti:

 • vykonávanie pravidelných obhliadok a kontroly technického stavu spravovaných objektov
 • vypracovanie návrhu plánu prevádzky , údržby a opráv
 • návrh výšky príspevku do fondu prevádzky, údržby a opráv
 • zabezpečenie nepretržitej havarijnej služby
 • zabezpečenie služieb spojených s užívaním bytu

Ekonomická správa bytov

Ekonomická správa bytov a nebytových priestorov zahŕňa nasledovné činnosti:

 • samostatné a prehľadné vedenie účtovníctva podľa bytových domov
 • vykonávanie všetkých úhrad súvisiacich s prevádzkou domu,
 • stanovenie výšky zálohových platieb za služby spojené prevádzkou domu a užívaním bytu
 • vedenie evidencie neplatičov
 • vedenie evidencie o tvorbe a čerpaní fondu prevádzky,údržby a opráv
 • spracovanie ročného rozúčtovania služieb spojených s užívaním bytu v súlade s platnou legislatívou

Právne služby

Právne služby bytov a nebytových priestorov zahŕňajú nasledovné činnosti:

 • prijímanie opatrení voči neplatičom v medziach platnej legislatívy
 • vymáhanie nedoplatkov
 • zastupovanie vlastníkov pred súdmi, orgánmi štátnej správy a správnymi orgánmi
 • uzatváranie zmlúv s jednotlivými dodávateľmi a kontrola ich dodržiavania

Energetika

V oblasti energetiky správca riadi hospodárenie s energiami na bytových domoch nasledovnými činnosťami:

 • vykonávanie kontroly správnosti fakturovaného množstva tepla, teplej úžitkovej vody, studenej vody a elektrickej energie za každý bytový dom od dodávateľov
 • ročná bilancia spotreby energií podľa meračov tepla
 • zabezpečenie odpočtov vodomerov a pomerových meračov vykurovacích nákladov
 • vypracovanie prehľadov spotreby tepla na ústredné kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody
 • zabezpečovanie platnosti overení meradiel

Opravy a udržiavanie

Údržba majetku a inžinierske služby sú činnosti, ktoré majú podstatný vplyv na stav spravovaného majetku:

 • Je preto v záujme vlastníkov aj správcu, venovať im maximálnu pozornosť. ALTRO poskytuje prostredníctvom vybraných a overených dodávateľov služby za ceny, ktoré sú porovnateľné na trhu a akceptovateľné pre našich klientov.

Havarijné služby

ALTRO zabezpečuje pracovnú pohotovosť 24/7:

 • Havarijná služba je určená pre odstránenie takých porúch a havárií, ktoré bezprostredne ohrozujú prevádzku niektorej časti bytového domu, bytovej jednotky, alebo kde hrozí škoda na majetku.

Poistenie

Exkluzívna zmluva pre poistenie bytového domu:

 • Uplatnite si zľavu pre Vás bytový dom v správe spoločnosti ALTRO.

MÁTE ZÁUJEM O SPRÁVU VÁŠHO BYTOVÉHO DOMU? ZAVOLAJTE NÁM!

+421 910 442 286

Po - Pia / 09:30 - 16:30

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Zavolajte nám: +421 910 442 286

KOMPLEXNÁ SPRÁVA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

PROFESIONÁLNY A TRANSPARENTNÝ BALÍK SLUŽIEB PRE VAŠU NEHNUTEĽNOSŤ

Vieme že nebytové priestory sú primárne určené na produkovanie zisku a uvedomujeme si dôležitosť tohoto aspektu. S ALTRO dostanete komplexnú správu Vašej nehnuteľnosti v jednom balíku služieb. Máme viac ako 15 ročné skúsenosti v odbore a sme pripravený hájiť Vaše záujmi, vždy keď to bude potrebné. Transparentný účet Vašej nehnuteľnosti a pružná komunikácia sú v ALTRO samozrejmosťou.

Technická správa nebytových priestorov

Technická správa nebytových priestorov zahŕňa nasledovné činnosti:

 • vykonávanie pravidelných obhliadok a kontroly technického stavu spravovaných objektov
 • vypracovanie návrhu plánu prevádzky, údržby a opráv
 • návrh výšky príspevku do fondu prevádzky, údržby a opráv
 • zabezpečenie nepretržitej havarijnej služby
 • zabezpečenie služieb spojených s užívaním nebytových priestorov

Ekonomická správa nebytových priestorov

Ekonomická správa nebytových priestorov zahŕňa nasledovné činnosti:

 • samostatné a prehľadné vedenie účtovníctva podľa nebytových priestorov
 • vykonávanie všetkých úhrad súvisiacich s prevádzkou nebytových priestorov
 • stanovenie výšky zálohových platieb za služby spojené prevádzkou nebytových priestorov
 • vedenie evidencie neplatičov
 • vedenie evidencie o tvorbe a čerpaní fondu prevádzky, údržby a opráv
 • spracovanie ročného rozúčtovania služieb spojených s užívaním nebytových priestorov v súlade s platnou legislatívou

Právne služby

Právne služby nebytových priestorov zahŕňa nasledovné činnosti:

 • prijímanie opatrení voči neplatičom v medziach platnej legislatívy
 • vymáhanie nedoplatkov
 • zastupovanie vlastníkov pred súdmi, orgánmi štátnej správy a správnymi orgánmi
 • uzatváranie zmlúv s jednotlivými dodávateľmi a kontrola ich dodržiavania

Energetika

V oblasti energetiky správca riadi hospodárenie s energiami nebytových priestorov nasledovnými činnosťami:

 • vykonávanie kontroly správnosti fakturovaného množstva tepla, teplej úžitkovej vody, studenej vody a elektrickej energie za každý nebytový priestor
 • ročná bilancia spotreby energií podľa meračov tepla
 • zabezpečenie odpočtov vodomerov a pomerových meračov vykurovacích nákladov
 • vypracovanie prehľadov spotreby tepla na ústredné kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody
 • zabezpečovanie platnosti overení meradiel

Opravy a udržiavanie

Údržba majetku a inžinierske služby sú činnosti, ktoré majú podstatný vplyv stav na nebytových priestorov:

 • Je preto v záujme vlastníkov aj správcu, venovať im maximálnu pozornosť. ALTRO poskytuje prostredníctvom vybraných a overených dodávateľov za ceny, ktoré sú porovnateľné na trhu a akceptovateľné pre našich klientov.

Havarijné služby

ALTRO zabezpečuje pracovnú pohotovosť 24/7:

 • Havarijná služba je určená pre odstránenie takých porúch a havárií, ktoré bezprostredne ohrozujú prevádzku niektorej časti nebytových priestorov, alebo kde hrozí škoda na majetku.

Poistenie

Exkluzívna zmluva pre poistenie nebytových priestorov:

 • Uplatnite si zľavu pre nebytové priestory v správe spoločnosti ALTRO.

MÁTE ZÁUJEM O SPRÁVU VAŠEJ NEHNUTEĽNOSTI? ZAVOLAJTE NÁM!

+421 910 442 286

Po - Pia / 09:30 - 16:30

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Zavolajte nám: +421 910 442 286

Naše zameranie

Zameriavame sa na oblasť bytových domov, polyfunkčných objektov a administratívnych budov. Rast hodnoty Vášho majetku je naším cieľom.

Kontakty

Kancelária
+421 910 442 286

Stránkové hodiny

Pondelok: 09:00 – 13:00

Streda: 12:00 – 17:00

ALTRO 2021 Všetky práva vyhradené.